Swamy Vivekananda Vidya Samsthe (R), Shikaripura

Shikaripura

Home > Management Committee

Management Committee

ShivakumarSri. M.B. Shivakumar

President

BYR1Sri. B.Y Raghavendra

Secretary

BY-vijayendraSri. Vijayendra

Treasurer

Tejasvini-RagavendraSmt.Tejaswini Raghavendra

Director

Prema VijayendraSmt. Prema Vijayendra

Director

Latest Posts

Deepavali Wishes – 2019

Happy Deepavali 2019

Swamy Vivekananda Vidya Samsthe (R), Shikaripura. Wishing you all a Very Happy Deepavali,  May the Divine Light of Diwali Spread into...

Navaratri Wishes – 2019

Happy-Navaratri1

Swamy Vivekananda Vidya Samsthe (R), Shikaripura. Wishing you all a Very Happy Navaratri...

Contact Address

Swamy Vivekananda Vidya Samsthe (R)
Vivekanagara, Shikaripura
Shivamogga District, Karnataka.

Phone: 08187-224131
Fax: 08187-227130
Email: svvstrust96@gmail.com