Swamy Vivekananda Vidya Samsthe (R), Shikaripura

Shikaripura

Home > Datti Upanyasa

Datti Upanyasa

Dathi Upanyasa 1 Dathi Upanyasa

Latest Posts

Deepavali Wishes – 2018

Deepavali

Swamy Vivekananda Vidya Samsthe (R), Shikaripura. Wishing you all a Very Happy Deepavali , May the light of the diyas...

Gandhi Jayanthi – 2018

Gandhi Jayathi

Swamy Vivekananda Vidya Samsthe (R), Shikaripura. Wishing you all a Very Happy Gandhi Jayanthi!   Happy Gandhi...

Contact Address

Swamy Vivekananda Vidya Samsthe (R)
Vivekanagara, Shikaripura
Shivamogga District, Karnataka.

Phone: 08187-224131
Fax: 08187-227130
Email: svvstrust96@gmail.com