Swamy Vivekananda Vidya Samsthe (R), Shikaripura

Shikaripura

Home > News and Events > Republic Day Wishes – 2018

Republic Day Wishes – 2018

Swamy Vivekananda Vidya Samsthe(R), Shikaripura. Let’s celebrate the day of our nation.

Happy Republic Day 2018!

Republic Day 2018

Latest Posts

Happy New Year-2019

happy new yr 2019

Swamy Vivekananda Vidya Samsthe (R), Shikaripura. Wishing you all a Very Happy New Year Welcome the New Year with new...

Deepavali Wishes – 2018

Deepavali

Swamy Vivekananda Vidya Samsthe (R), Shikaripura. Wishing you all a Very Happy Deepavali , May the light of the diyas...

Contact Address

Swamy Vivekananda Vidya Samsthe (R)
Vivekanagara, Shikaripura
Shivamogga District, Karnataka.

Phone: 08187-224131
Fax: 08187-227130
Email: svvstrust96@gmail.com