Swamy Vivekananda Vidya Samsthe (R), Shikaripura

Shikaripura

Home > Udyoga Mela

Udyoga Mela

Udyoga mela

Latest Posts

Makara Sankranti -2021

Swami Vivekananda Vidya Samsthe,¬†Shikaripura Wishing You All Happy Makara Sankranti -2021  ...

Happy New Year -2021

Swamy Vivekananda Vidya Samsthe (R), Shikaripura. Wishing you all a Very Happy New Year Welcome the New Year with new...

Contact Address

Swamy Vivekananda Vidya Samsthe (R)
Vivekanagara, Shikaripura
Shivamogga District, Karnataka.

Phone: 08187-224131
Fax: 08187-227130
Email: svvstrust96@gmail.com