Swamy Vivekananda Vidya Samsthe (R), Shikaripura

Shikaripura

Photos

Gallery-2018

Gallery – 2021

More Photos

Gallery-2018

Gallery – 2020

More Photos

Gallery-2018

Gallery – 2019

More Photos

Gallery-2018

Gallery – 2018

More Photos

SVVS 1 (3)

Gallery – 2017

More Photos

Gallery-2016

Gallery – 2016

More Photos

Latest Posts

Happy Dussehra – 2021

Swami Vivekananda Vidya Samsthe, Shikaripura Wishing You All Happy Dussehra-...

Contact Address

Swamy Vivekananda Vidya Samsthe (R)
Vivekanagara, Shikaripura
Shivamogga District, Karnataka.

Phone: 08187-224131
Fax: 08187-227130
Email: svvstrust96@gmail.com