Swamy Vivekananda Vidya Samsthe (R), Shikaripura

Shikaripura

Home > News and Events > Merry Christmas

Merry Christmas

Swamy Vivekananda Vidya Samsthe (R), Shikaripura

Wishing you all a Merry Christmas

 

chritsmas 2019

Latest Posts

Bakrid Mubarak – 2020

Swami Vivekananda Vidya Samsthe, Shikaripura Wishing You All Happy Eid al-Adha Bakrid...

Makara Sankranti -2020

Swami Vivekananda Vidya Samsthe, Shikaripura Wishing You All Happy Makara Sankranti -2020...

Contact Address

Swamy Vivekananda Vidya Samsthe (R)
Vivekanagara, Shikaripura
Shivamogga District, Karnataka.

Phone: 08187-224131
Fax: 08187-227130
Email: svvstrust96@gmail.com