Swamy Vivekananda Vidya Samsthe (R), Shikaripura

Shikaripura

Home > News and Events > Makara Sankranti -2021

Makara Sankranti -2021

Swami Vivekananda Vidya Samsthe, Shikaripura

Wishing You All Happy Makara Sankranti -2021

 

 

Latest Posts

Maha Shivratri Wishes-2021

Swamy Vivekananda Vidya Samsthe(R), Shikaripura. Wishing you all a very Happy Maha Shivratri -2021 God bless you all with lots...

Contact Address

Swamy Vivekananda Vidya Samsthe (R)
Vivekanagara, Shikaripura
Shivamogga District, Karnataka.

Phone: 08187-224131
Fax: 08187-227130
Email: svvstrust96@gmail.com