Swamy Vivekananda Vidya Samsthe (R), Shikaripura

Shikaripura

Home > News and Events > Makara Sankranti -2020

Makara Sankranti -2020

Swami Vivekananda Vidya Samsthe, Shikaripura

Wishing You All Happy Makara Sankranti -2020

 

Sankrathi

Latest Posts

Gowri & Ganesh Chaturthi Wishes – 2020

Swamy Vivekananda Vidya Samsthe (R), Shikaripura. Wishing you all a Very Happy Gowri & Ganesh Chaturthi, Wishing a beautiful, colorful...

Contact Address

Swamy Vivekananda Vidya Samsthe (R)
Vivekanagara, Shikaripura
Shivamogga District, Karnataka.

Phone: 08187-224131
Fax: 08187-227130
Email: svvstrust96@gmail.com