Swamy Vivekananda Vidya Samsthe (R), Shikaripura

Shikaripura

Home > News and Events > Independence Day Wishes – 2020

Independence Day Wishes – 2020

Swamy Vivekananda Vidya Samsthe (R), Shikaripura.

Wishing u a very Happy Independence Day

 

Latest Posts

Navaratri Wishes – 2020

Swamy Vivekananda Vidya Samsthe (R), Shikaripura. Wishing you all a Very Happy Navaratri !...

Contact Address

Swamy Vivekananda Vidya Samsthe (R)
Vivekanagara, Shikaripura
Shivamogga District, Karnataka.

Phone: 08187-224131
Fax: 08187-227130
Email: svvstrust96@gmail.com