Swamy Vivekananda Vidya Samsthe (R), Shikaripura

Shikaripura

Happy Dussehra – 2021

Swami Vivekananda Vidya Samsthe, Shikaripura

Wishing You All Happy Dussehra- 2021

Latest Posts

Happy New Year -2022

Swamy Vivekananda Vidya Samsthe (R), Shikaripura. Wishing you all a Very Happy New Year Welcome the New Year with new...

Merry Christmas – 2021

Swamy Vivekananda Vidya Samsthe (R), Shikaripura Wishing you all a Merry...

Contact Address

Swamy Vivekananda Vidya Samsthe (R)
Vivekanagara, Shikaripura
Shivamogga District, Karnataka.

Phone: 08187-224131
Fax: 08187-227130
Email: svvstrust96@gmail.com