Swamy Vivekananda Vidya Samsthe (R), Shikaripura

Shikaripura

Happy Deepavali – 2021

Swami Vivekananda Vidya Samsthe, Shikaripura

Wishing You All Happy Deepavali – 2021

Latest Posts

Happy Deepavali – 2021

Swami Vivekananda Vidya Samsthe, Shikaripura Wishing You All Happy Deepavali –...

Happy Dussehra – 2021

Swami Vivekananda Vidya Samsthe, Shikaripura Wishing You All Happy Dussehra-...

Contact Address

Swamy Vivekananda Vidya Samsthe (R)
Vivekanagara, Shikaripura
Shivamogga District, Karnataka.

Phone: 08187-224131
Fax: 08187-227130
Email: svvstrust96@gmail.com